©2014-2022, BỆNH VIỆN ĐA KHOA
HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

Địa chỉ: Xã Đà Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An. Lịch công tác